กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 28-Jun-2016
สถิติธุรกิจ
รายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม คะแนนขึ้นอยู่กับการนำเสนอรายงาน ปริมาณงาน และคุณภาพงาน
แผนการสอน ตัวอย่างแบบสอบถาม
แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
Z Table คำนวณค่าสถิติออนไลน์จาก Graph Pad
t-statistics คำนวณค่าสถิติออนไลน์ F
Distribution-Tables คำนวณค่าสถิติออนไลน์ t
Chi-square statistics คำนวณค่าสถิติออนไลน์ Chi-square
Durbin-Watson Table สรุปสูตรก่อนสอบกลางภาค สรุปสูตรก่อนสอบปลายภาค
การทำรายงานของนิสิต
การวิเคราะห์ Correlation และ Regression ด้วย SPSS [ไฟล์ตัวอย่าง ] ตัวอย่างรายงาน กรณี Regression
การวิเคราะห์ ANOVA ด้วย SPSS [ ไฟล์ตัวอย่าง ] ตัวอย่างรายงาน กรณี ANOVA
Powerpoint
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การทดสอบไคสแควร์
การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน ตารางคำนวณหาค่า F
การแจกแจงและการประมาณค่า วิเคราะห์การถดถอย ตารางคำนวณหาค่าต่างๆ ในการวิเคราะห์การถดถอย
การทดสอบสมมติฐานประชากรเดียว อนุกรมเวลา
การทดสอบสมมติฐานผลต่างค่าเฉลี่ย  
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด เรื่อง บทนำและการแจกแจงตัวแปรสุ่ม แบบฝึกหัด เรื่อง ANOVA
แบบฝึกหัด เรื่อง การ แจกแจงแบบ ทวินาม ปัวร์ซอง ปกติ แบบฝึกหัด เรื่อง การทดสอบไคสแควร์
แบบฝึกหัด เรื่อง การ แจกแจงของตัวอย่างสุ่ม (x,p) แบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์การถดถอย
แบบฝึกหัด เรื่อง การประมาณค่าแบบจุด แบบฝึกหัด เรื่อง การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แบบฝึกหัด เรื่อง การประมาณค่าแบบช่วง  
แบบฝึกหัด เรื่อง การประมาณค่าผลต่าง 2 ประชากร  
แบบฝึกหัด เรื่อง การทดสอบสมมติฐานประชากรเดียว  
แบบฝึกหัด เรื่อง การทดสอบสมมติฐานผลต่าง  
กิจกรรมการเรียนการสอน/ทรัพยากรอื่นๆ
Combination Permutation Calculators

Binomial Probabilty Distribution Calculator

Multiple Regression Online

Poisson Calculator: Online Statistical Table

ANOVA1 ANOVA2 Online Sample Size
ANOVA Online แบบคิดเป็นขั้นตอน การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบช่วง
   
counter