“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้านายนิติพงษ์ ส่งศรีโรจน ์

ประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๕๕๒-๒๕๕๙ คำสั่งแต่งตั้ง
สายตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คลิกที่นี่ [ข้อร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย]
"คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม" "พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน" "มัชฌิมาปติปทา"
"อันที่จริงแล้วความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ก็คือการที่ลูกศิษย์จบไปแล้วเป็นคนเก่งและคนดี
มหาวิทยาลัยควรมุ่งเป้าไปที่นิสิตมากกว่าด้านอื่น มหาวิทยาลัยตัวโต แต่ลูกศิษย์กลับไม่โตตาม แล้วจะเป็นอย่างไร ไม่เช่นนั้นประเทศชาติคงจะเจริญงอกงามได้ยาก" (นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์: 2555)
Copyright 2000 - 2017