ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ประวัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒๕๕๒-๒๕๖๓ คำสั่งแต่งตั้ง
"คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม" "พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน" "มัชฌิมาปติปทา"

อันที่จริงแล้วความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ก็คือการที่ลูกศิษย์จบไปแล้วเป็นคนเก่งและคนดี
มหาวิทยาลัยควรมุ่งเป้าไปที่นิสิตมากกว่าด้านอื่น มหาวิทยาลัยโต แต่ลูกศิษย์กลับไม่โตตาม

แล้วจะเป็นอย่างไร ไม่เช่นนั้นประเทศชาติคงจะเจริญงอกงามได้ยาก (นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์: 2555)
Copyright 2000 - 2021