กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 19-Jan-2016

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

PowerPoint 75 หน้า (3.57 MB) เเผนการสอน
รวมทุกบท (1 MB)  
แบบฝึกหัด เรื่อง จุดเหมาะสมการใช้ปัจจัยการผลิตในระยสั้น ตัวอย่างการผลิตระยะสั้น  
แบบฝึกหัด เรื่อง จุดเหมาะสมการใช้ปัจจัยการผลิตในระยะยาว ตัวอย่างต้นทุนระยะสั้น  
แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 1 แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 2  
แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 3 แบบฝึกหัด เรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ชุดที่ 4  
ตัวอย่าง การปรับตัวธุรกิจตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในระยะยาว แบบฝึกหัดเรื่องตลาดผูกขาด ชุดที่ 2  
แบบฝึกหัด เรื่องตลาดผูกขาด ชุดที่ 1 แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างตลาด ชุดที่ 2  
แบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างตลาด ชุดที่ 1  
ตัวอย่าง รูปแบบรายงาน    

กิจกรรมการเรียนการสอน

 

website free tracking