ผลงานในการทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     
ประจำปี ๒๕๕๗
ประจำปี ๒๕๕๖
ประจำปี ๒๕๕๕
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องเด่น คือ การตรวจสอบ Plagialism ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗   เรื่องเด่น คือ การเพิ่มเงินให้พนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องเด่น คือ การแพ้คดี มมส. ต้องจ่าย 508 ล้าน ++   เรื่องเด่น คือ คุณภาพของวารสารวิชาการ
หากท่านต้องการดูฉบับเต็ม ดาวน์โหลดที่เว็บงานการประชุม มมส  
   
บทความพิเศษ ผศ.ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
การประเมินผลการปฏิบัติงานระบบใหม่กับความเสี่ยง  
การกาหนดสัดส่วนงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่  
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง  

counter