ข้อมูลเรื่อง ข้าว
 
ข่าว/บทวิเคราะห์ เรื่องข้าว / บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับข้าว
พระราชดำรัสเกี่ยวกับข้าวและชาวนา
รักบ้านเกิด (ข้อมูลการเกษตรรวมทั้ง ข้าว)
สมาคมโรงสีข้าว (สามารถติดตามสถานการณ์ข้าวได้ที่นี่)
สถาบันอาหารแห่งชาติ
สถาบันวิจัยข้าว
กรมการค้าภายใน (สินค้าเกษตร)
ธนาคารเพื่อการส่งออก
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
United States Department of Agriculture (USDA)
IRRI
 
 
 
 
 
Last update : 27-Jul-2014