กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 19-Jan-2016
การวางแผนและวิเคราะห์โครงการในธุรกิจเกษตร
แผนการสอน หัวข้อการทำโครงการ แบบประเมินการนำเสนอรายงาน แนวทางการเขียนโครงการ
หลักเกณฑ์การส่งสัดส่วนการทำงาน ตารางอัตราคิดลด    
เอกสารประกอบการสอน
บทที่ 1 ธุรกิจเกษตร  
บทที่ 2 โครงการและการวางแผนโครงการ  
บทที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   
บทที่ 4 การกำหนดข้อตกลงเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการ  
   
free hit counter script