กลับหน้าหลักรายวิชา
Last Update: 21-May-2020
เศรษฐศาสตร์มหภาค
แผนการสอน แบบรวมบทที่ 1-12 (52 MB 95 หน้า) ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน
หัวข้อรายงานที่จอง คู่มือการสืบค้นข้อมูล  
เนื้อหาการเรียน
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การคำานวณสถิติรายได้้ประชาชาติ
บทที่ 3 รายได้ป้ประชาชาติดุลยภาพกรณีเศรษฐกิจปิิด ไม่่มีรัฐบาล บทที่ 4 รายได้ป้ประชาชาติดุลยภาพกรณีเศรษฐกิจเปิดิด มีรัฐบาล
บทที่ 5 ดุลยภาพร่่วมของตลาดผลผลิตและตลาดเงินตรา บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่า่างรายได้้ประชาชาติกับระดับราคาเส้้น
บทที่ 7 อุปทานรวมและรายได้้ดุลยภาพ บทที่ 8 การคลังรับบาล
บทที่ 9 เงิน ธนาคาร และนโยบายการเงิน บทที่ 10 บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
บทที่11 ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายเพื่อแก้ปัญหา บทที่12 วัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle)
 
เอกสารอ่านเพิ่มเติม
สำนักงบประมาณ วงจรการไหลเวียนทางเศรษฐกิจและรายได้ประชาติ
   
   
   
   
กิจกรรมการเรียนการสอน
 
webtraffic analytics