งานบริหาร กรรมการคณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก
ปัจจุบัน
คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (24 ก.ย. 2559-23 ก.ย. 2563)
กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (27 พ.ย. 2558-28 มกราคม 2559)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552) (2553) (2555) (2555-ปัจจุบัน)
กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552-ปัจจุบัน)
คณะกรรมการกำกับดูแลงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551-ปัจจุบัน)
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551-ปัจจุบัน)
คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ (2551-ปัจจุบัน)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะการบัญชีและการจัดการ (2551-ปัจจุบัน)
คณะกรรมการวิจัยประจำคณะการบัญชีและการจัดการ (2551-ปัจจุบัน)
เว็บการบริหารงานคณะการบัญชีและการจัดการ [คณบดี: ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์]
อดีต
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ (24 ก.ย. 2551-30 กันยายน 2552)
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชุดที่ 8
กรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ (2543-2546)
คณะกรรมการอำนวยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม (2545-2546)
กรรมการคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ
Last Update: 31-Aug-2020
free counter with statistics